Sarah Reddish

Black and white portrait of Sarah Reddish